Om hiv

FN-organet UNAIDS, som arbetar globalt mot spridning av hiv och aids, pekar ut hiv och åldrande som en globalt signifikant trend med en allt större andel personer över 50 år som lever med hiv. Särskilt hög andel ses i höginkomstländer. Denna trend kräver nya strategier vad gäller prevention, testning och behandling. UNAIDS lyfter tre faktorer till att andelen äldre med hiv ökar globalt; framgångsrik effektiv behandling, vilket förlänger livet för personer som lever med hiv; minskande antal fall av hiv bland unga vuxna vilket bidrar till ökad andel äldre; samt att människor i åldrarna 50 år och äldre uppvisar många av de riskbeteenden som ses bland yngre.

Drygt 8000 personer lever i dag med hiv i Sverige och varje år får cirka 450 personer i Sverige en hivdiagnos. Närmare hälften av dem som lever med hiv i Sverige är 50 år eller äldre. I Europa är var sjätte person som får en hivdiagnos över 50 år jämfört med en av tio för tio år sedan. Av dessa är det över 60% som diagnosticerats sent.

Att allt fler äldre nu diagnostiseras med hiv hänger troligen samman med att man är mindre medveten om behovet av skydd mot hiv i nya relationer. Äldre tror inte att de kan få hiv och misstolkar symptom, vilket i sin tur leder till sen upptäckt. De tänker inte på att efterfråga hivtest. Äldre som diagnostiseras med hiv har många gånger en sen diagnos med dåliga värden. Inom vården riskerar symptomen att tolkas som åldersrelaterade snarare än hivrelaterade. Det finns också ett utbrett riskgruppstänkande som inte omfattar äldre. Därför erbjuds de inte hivtest i vården. För äldre människor har väl inte sex?