Om Äldreprojektet

Äldreprojektet – för allas lika rätt till ett gott åldrande

Ny forskning, effektivare mediciner, bättre kunskaper om en hälsosam livsstil bidrar till att allt fler i vårt samhälle når högre ålder. En ökad medellivslängd innebär samtidigt fler äldre med komplexa och sammansatta behov av vård och omsorg. Det är vanligt att äldre har flera sjukdomar samtidigt och risken för multisjuklighet ökar med ålder.

Hiv, humant immunbristvirus, är en diagnos som är relativt ny i samband med åldrande. När hiv först uppmärksammades under 1980-talet fanns ingen behandling. En hivdiagnos var då en dödsdom och ingen förväntades överleva och bli gammal. De första hivbehandlingarna kom 1996. Det innebar att fler överlevde, men medicinerna hade ofta många biverkningar. Idag är hiv, tack vare den medicinska utvecklingen, en kronisk sjukdom. Den är behandlingsbar, men innebär en livslång medicinering.

Personer som lever med hiv idag blir äldre. Vi möter nu den första generationen som åldras med hiv, något som hade varit en omöjlighet för bara några årtionden sedan. Lägg därtill att allt fler äldre diagnostiseras med hiv. Detta leder till att fler äldre som lever med hiv möter vård och äldreomsorg. Med högre ålder följer också risken för samsjuklighet. De som levt länge med hiv kan ha medicinerat under många år och har med sannolikhet samsjuklighet associerade med behandling.

Äldreprojektet är ett nationellt, treårigt projekt, 2016–2019 finansierat med medel ur Arvsfonden med Hiv-Sverige som huvudman. Boken Leva livet – Att åldras med hiv och denna hemsida är en del av projektet. Äldreprojektet arbetar med att synliggöra och förbättra livssituationen för äldre som lever med hiv i Sverige. Projektet vänder sig också till närstående och till yrkesverksamma inom exempelvis vård och omsorg.